in verbinding

met mijn eigen natuur

Privacy en disclaimer

Privacyverklaring Life in Progress
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing verklaard. Deze nieuwe Europese Wet verlangt van mij dat ik je transparant en volledig informeer over het verwerken van jou persoonsgegevens. Daarom heb ik voor jou deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens:

Life in Progress
Liset Dettingmeijer
info@liset-dettingmeijer.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien je gebruik maakt van de dienstverlening van Life in Progress verstrekt je mij jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een (intake)gesprek, via de website, via email, telefonisch of op een andere wijze. Ook kan het voorkomen dat Life in Progress je persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van een coachingstraject.

Soorten Persoonsgegevens

Binnen de dienstverlening van Life in Progress heeft de Persoonlijke Ontwikkeling en het Coachen een groot aandeel. Binnen deze diensten kunnen alle vormen van Persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Reguliere Persoonsgegevens (Klantgegevens, Contactgegevens & Financiële Gegevens);
 • Bijzondere Persoonsgegevens ( Afkomst, Levensbeschouwelijke Overtuiging, Medische Gegevens & Sexueel Gedrag);
 • Persoonsgegevens van Gevoelige Aard (Financiële & Economische situaties).

Doeleinden

Life in Progress hanteert duidelijke doelen waarvoor de bovengenoemde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • Klantgegevens : Het realiseren van de dienstverlening;
 • Contactgegevens : Het onderhouden van het contact gedurende de dienstverlening, Reclame & Marketing na de dienstverlening;
 • Financiële Gegevens : Financiële Administratie;
 • Bijzondere Persoonsgegevens & Persoonsgegevens van Gevoelige Aard : Vastleggen vertreksituatie, vastleggen relevante namen en gedragspatronen die van belang zijn voor het verloop van het coachingstraject, vastleggen van tips aan mijzelf voor een vervolggesprek.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Volgens artikel 6 van de AVG moet er een Wettelijke grondslag zijn waarop de verwerking is gebaseerd. Life in Progress hanteert de volgende vastgestelde Wettelijke Grondslagen:

 • Klantgegevens : Uitvoering van de Overeenkomst;
 • Contactgegevens : Uitvoering van de Overeenkomst & Gerechtvaardigd Belang;
 • Financiële Gegevens : Uitvoering Wettelijke Taak;
 • Bijzondere Persoonsgegevens : Uitvoering van de Overeenkomst;
 • Persoonsgegevens van Bijzondere Aard : Uitvoering van de Overeenkomst.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals IT-leveranciers, Boekhouder of andere derden die worden ingeschakeld bij of opdracht geven voor het coachingstraject. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Jouw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Je persoonsgegevens worden niet verstrekt voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Jouw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

Je persoonsgegevens kunnen wel worden opgeslagen door derden buiten de EU bij het gebruik van Google Applicaties, Facebook en Linkedin in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Life In Progress zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van je persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering

Life in Progress maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, besluitvorming of het verwerken van data om te komen tot algoritmes.

Cookies

Life in Progress maakt geen gebruik van Cookies.

Jouw rechten

Je hebt het recht om aan Life in Progress een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen.

Ook kan je Life In Progress verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Life in Progress worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Disclaimer

Inhoud Website

De op deze website getoonde informatie wordt door Life in Progress met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Life in Progress sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Life in Progress accepteert ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden, waarnaar op deze site verwezen wordt. Life in Progress kan de inhoud (teksten, afbeeldingen, geluiden, hyperlinks, bedragen en andere objecten) van deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Life in Progress is op geen enkele manier aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging. Het auteursrecht op deze website berust bij Life in Progress. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life in Progress.

Respect

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Binnen het werkveld van Life in Progress is het respect voor de mens, dieren en de natuur zeer belangrijk. Life in Progress richt zich met name op de Persoonlijke Ontwikkeling. Bij het geven van uitleg over de verschillende soorten dienstverlening en werkvormen die Life in Progress aanbiedt en verricht, is getracht een grote mate van zorg en respect in acht te nemen jegens een ieder die de website bezoekt. Mocht je van mening zijn dat Life in Progress in die opzet niet is geslaagd, dan verneem ik dat graag van je via een email (info@liset-dettingmeijer.nl). Uiteraard zal ik met jouw opmerkingen mijn uiterste best doen om de website te verbeteren.

Auteursrecht & Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Life in Progress. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Life in Progress. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Life in Progress.

Website van derden

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die buiten het domein van Life in Progress liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden niet door Life in Progress gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Indien er op deze website links zijn aangebracht waarvan de bestanden van welke inhoud dan ook gedownload kunnen worden, is dat downloaden geheel voor jouw eigen risico. De links houden geen bekrachtiging van die bestanden in. Voor schade aan je systeem en daaraan gerelateerde schade ten gevolge van dit downloaden draagt Life in Progress geen enkele aansprakelijkheid. Noch is Life in Progress op enigerlei wijze verantwoordelijkheid voor de inhoud van die webpagina`s.